Komplex uklízečky

 

Při studiu vybraných pojmů ze sociální psychologie jsem si najednou uvědomil, že zde chybí ještě jeden důležitý pojem, s jehož projevy se střetávám dnes a denně v práci i doma. Komplex uklízečky. Pro zájemce o tuto oblast psychologie přidávám odkaz na Vaculíkův soubor: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fss/js06/psy108/Vybrane_pojmy_ze_socialni_psychologie.pdf
Upozorňuji, že komplex uklízečky tam není, a podle mě by tam být měl, i když mi Dr. Vaculík říkal, že úzce souvisí např. s kognitivní zkratkou zvanou heuristika snadné dostupnosti, což samozřejmě vím také. Všechny uvedené pojmy souvisejí s jinými pojmy ze soc. psychologie anebo vycházejí z jiné známé oblasti.
Abych nechodil kolem horké kaše, co že to vlastně míním tím komplexem uklízečky? Je to jev, který samovolně vzniká ve firmách, v pracovních týmech, v domácnostech, prostě všude, kde existuje nějaká dělba práce. Jeho spouštěčem je otázka ocenění důležitosti něčí práce. Podle mých pozorování bývá nejvíce ceněna práce toho, kdo je při ní nejvíce na očích, kdo kolem ní nadělá nejvíce řečí a kdo "sprdne" na dvě doby každého, kdo by se jen náznakem opovážil jeho práci trochu znevážit. Lidé, kteří usilovně a vytrvale, někdy i po nocích, pracují na něčem významném, co může mít obrovský celospolečenský význam, daleko přesahující význam oněch okázalých pracantů, lidé kteří vytvářejí obrovské hodnoty někde v ústraní, které pak jiní s pompou "prodávají", tito lidé bývají málokdy adekvátně oceněni. Často bývá význam jejich práce naopak hrubě podceňován. Při hlubší analýze bychom nezřídka zjistili, že bez jejich tiché a vytrvalé píle by práce těch okázalých neměla vůbec žádný význam.
V žádném případě zde nechci podceňovat práci chudáků uklízeček, jejichž profesi jsem si vybral pro vytvoření nového pojmu. Všichni víme, jak je taková uklízečka důležitá, a pryč jsou doby, kdy si mohla bez rizika otevřít pusu i na ředitele společnosti, který jí pošlapal čerstvě setřenou chodbu. Vraťme se ale k heuristice snadné dostupnosti, jež s komplexem uklízečky úzce souvisí. Co to tedy je?
"Availability heuristic (CZ: heuristika snadné dostupnosti)
Pojem patří do oblasti interpersonálního poznávání, přesněji řečeno patří mezi kognitivní zkratky (mental shortcuts), které znepřesňují proces utváření dojmu o druhých lidech a jejich hodnocení. Její podstatou je
rozhodování na základě dostupnosti informací v paměti. Pro interpersonální poznávání to znamená, že osobě přisoudíme tu vlastnost, jejíž příklady (projevy) chování se nám snadno vybaví. Tato mentální zkratka usnadňuje (urychluje) proces interpersonální percepce, ale zároveň může být zdrojem zkreslení tohoto procesu.
Související pojmy: schema, heuristic, judgmental heuristic, mental shortcuts, representativeness heuristic, social cognition, accessibility, anchoring and adjustment heuristic" (Vaculík, 2006)
Ve světle této definice bych si dovolil vytvořit vlastní definici "Char-woman complex", neboli Komplexu uklízečky:
Pojem patří do oblasti kognitivních zkratek, podobně jako Availability heuristic. Jeho podstatou je hrubé přecenění významu činnosti jedné osoby za současného hrubého podcenění významu činnosti jiné osoby, kdy oceňujcím je jedna a tatáž osoba, případně skupina přítomných osob, determinovaných výskytem na určitém místě a v určitou dobu a zasažených přímým vlivem osoby s přeceněným významem. Existence osoby s podceněným významem je obecně známa, ale specifika její činnosti a její náročnost zpravidla nikoliv. Související pojmy: Availability heuristic, Basic attribution error (základní atribuční chyba).
Výše popsaným postřehem ze života svého a pozorovaného ve svém okolí jsem se s jistou nadsázkou a ironií pokusil popsat jeden z obecně známých nešvarů v lidské společnosti. Nešvar, který ubližuje a znevažuje, nešvar, který je živen povrchností, leností, arogancí a narcisismem.
Otázkou disrespektu mezi lidmi se zabýval Axel Honneth. Pro hloubavější zájemce přidávám odkaz na jeho text: https://books.google.cz/books?id=J12j-5ITjegC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=Personal+identity+and+disrespect+Honneth&source=bl&ots=7EcNhbX9oe&sig=3DpQxDfGJ89Xqsv2SBr-YGVS4f8&hl=cs&ei=q8YTTc2pH4GRjAfJvZj3BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Personal%20identity%20and%20disrespect%20Honneth&f=false