Blog

Emoce a práce s nimi - otázka IQ a EQ

    Základním předpokladem úspěšného leadershipu, vedle odborných znalostí a analytických schopností leadera, je podle některých autorů také dostatečná emoční inteligence (EQ) manažera – leadera. Shapiro [cit. dle Wedlichová 2011: 17] ji definoval jako...
Celý článek

PROBLEMATIKA ZVLÁDÁNÍ UČENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

   Je dobrým zvykem naší společnosti chránit a podporovat slabší a potřebné. Tak by tomu mělo být i v méně rozvinutých společnostech, např. tzv. třetího světa.  Myslím si také, že každá společnost potřebuje špičkové vědce, lékaře, učitele, právníky, architekty, manažery, politiky,...
Celý článek

Teorie vůdcovství

2.1Teorie vůdcovství (leadershipu) a její modely   Lidé v pracovních kolektivech bývají zpravidla podřízení nějakému vedoucímu, řekněme manažerovi. Manažeři jsou do svých funkcí jmenovaní, a jak uvádějí Robbins a Coulterová [2004], jejich schopnost ovlivňovat lidi je...
Celý článek

Krize v životě člověka a její formy

   O krizi se hovoří v mnoha souvislostech: např. o finanční, rodinné, vztahové krizi, o krizi středního věku, o výkonnostní krizi, krizi v léčebném procesu, ale její vnímání bývá vždy závislé na individuálním stupni vývoje osobní zralosti jedince.    Smékal...
Celý článek

Smrt a její vnímání v moderní a postmoderní společnosti

   V moderní a postmoderní společnosti došlo a stále dochází k přehodnocování pohledu na smrt, na její tabuizaci, pohled na smrt jako něco definitivního, nezvratného. Hříbalová (2011) poukazuje na úspěchy současného lékařství, které smrt přesunuly z domovů do nemocničních...
Celý článek

Smrt a její vnímání v tradiční společnosti

„Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztrácí svoje nejbližší.“   Publius Syrus    Tradiční mytologie uvádějí, že v prvopočátcích bytí mělo lidstvo život příjemnější, snadnější, a především, že život měl smysl. V raných kulturách si lidé uvědomovali, že svět kolem nich...
Celý článek

DÍTĚ V BITEVNÍM POLI RODIČŮ

   Příchod dítěte na svět je pro rodiče jedním z nejsilnějších okamžiků jejich života.       Prvorozenému dítěti tedy stále připadá výjimečná role – buď v negativním nebo pozitivním slova smyslu. Buďto dítě přichází na svět jako splnění dlouho...
Celý článek

ZMĚNY ŽEBŘÍČKU HODNOT Z HLEDISKA PENITENCIÁRNÍ PSYCHOLOGIE*

*) Penitenciární psychologie – je součástí forenzní psychologie. Zabývá se psychologickou problematikou věznění člověka, jeho adaptací, prožíváním, psychologickými aspekty zacházení s vězněm včetně aplikace psychologických metod, penitenciární diagnostikou (zařazování odsouzených...
Celý článek

Otazníky kolem péče o seniory

     Základním předpokladem pro rodinnou péči o staré členy rodiny, tedy babičky a dědečky, je vůbec existence samotné rodiny. Podle průzkumů jsou nečastějšími rodinnými pečovateli ženy, které, jak literatura uvádí, tvoří až 64% podílu, zejména jako manželky, dcery nebo snachy...
Celý článek

Něco o gestaltismu

     Chceme-li hovořit o psychologii gestaltu, jinak také o tzv. tvarové psychologii, je užitečné si nejprve provést malé porovnání. Jednak pojetí zakladatele a vůdčí osobnosti této teorie, Maxe Wertheimera a potom jak ji představuje představitelka současné...
Celý článek